elfZáklady Rovnopprávnosti   Života

Ústava  Práv

Základy Rovnopprávnosti Života byly založeny globální komunitou sestavující se z lidí mnoha kultůr celého světa.  Byly založeny, aby informovaly a vysvětlily, že veškeré  životy  jsou rovnoprávny ve všech stránkách života. Toto je založeno na zkutečnosti, že všichni lidé mají a drží vrozená práva na život a žití, a tyto práva jsou rovny pro veškeré  živé bytosti. Vžichni, jsou rovni jeden druhému, bez náznaku dělení a vrstev, nebo zadržovány umělýmy, lidmi vytvořenýmy systemy, nebo výtvory mysly. Společný podklad všech lidí je ta stejná životní sila kterou každý clovek má, kterou je naplněn a kterou obsahuje. Právo na život, které je pevně zakořeněno v základních zásadách uvedených zde jako základ rovnoprávného života, je vrozené právo všech živých bytostí  a uznáváno jako základní všem bytostem a takto prohlášeno za Ústavu Práv, kterážto je uznávána jako zásadní všem bztostem, bez vyjímky. Základ této “Ústavy Práv” je praktická aplikace, která zaručuje každou živou bytost životem, který je v praksi, na takové úrovni aby stál za prožití. Pokračovaní a odolnost života jsou tedy samozřejmosti, které všechny bytosti mají, drži a o které se podílí.  Jsou to práva, podle kterých možnost plného a hodnotného života je dána všem rovným právem.

Základy Rovnoprávnosti Života uznávají rovnocenné právo na život, jako první vrozené, nevyvratitelné právo každého člověka kterému byl dán dech života a tudíž prohlašuje, že rovnoprávnost života bude zahrnovat následující pro všechny živé muže, ženy i děti:

1. Rovnocenné ekonomické právo, které zajiš ťuje, že veškeré finanční potřeby jsou v dosahu a přístupné, aby zajistily, že základní potřeby zdravého a plného života jsou realizovány a viditelny.

2. Rovnocenné zdravotní právo, které zajišťuje vše co je potřebné k růstu silného, fyzického těla, sílu a spokojenost, jakožto i silný intelekt, čistou mysl a fyzickou stabilitu.

3. Rovnocenné právo na jistotu a bezpečí pro každé dítě, aby takto byl zajištěn život bez nejistoty, strachu, a nebezpečí. Život, ve kterém rodičovské vedení  je vyváženo volností projevu a aby každé díťe mohlo žít v prostředí tvořivosti a radosti a takto mohlo dosáhnout svého nejvyššího potenciálu jako jednoznačné  vyjádření života samého.

4.  Rovnocenné právo na přístřeší, kteréžto zajišťuje každému člověku a každé rodině stabilní domácí prostředí, které je pro ně prospěšné, života podporující a tak jsou lidé řádně zakořeněny ve svých společnostech, kteréžto jim pomáhají a podporují je v životě plném důstojnosti a čestnosti.

5.  Rovnocenné právo na vzdělání, kteréžto podporuje každého jednotlivce v jeho nebo její snaze k dosáhnutí prvotřídnosti a svých nejvyšších možností. Toto právo bude podporovat intelektuální vývoj a praktické aplikace, kteréžto by umožnily, aby každý jednotlivec přispěl svým životem jako významnou částí v budování trvalé Země, která zlepšuje život pro veškeré účastníky.

6. Rovnocenné právo na půdu, kteréžto ustanoví každého člověka pánem na půdě, kteroužto se rozhodne nazvat domovem. Kde živí lidé chodí po půdě z které pocházíi jejich potrava a živobytí, kterážto je opatruje jak  bezpečím, tak potravou a spojuje je s říší zvířat i rostlin v zájemném souladu, který se stane libozvučný se sílou  života všech tvorů a veškerého života, jako sobě rovného.

7.  Rovnocenné právo na svobodné združování, kteréžto poskytne veřejné a ekonomické prostředí, které je dynamické, vzájemně a bez nátlaku a z kterýchžto se pak zrodí nové myšlenky, pojmy, technologie a tvořivost, jež pozvednou a napomohou tomu co je nejlepší pro vše, s porozuměním že takovéto sdružení neomezuje to prvni ze Základních Lidských Prav – Rovnocenné Právo na Život všem- nebo kterékoli jiné  právo následující toto právo.

8.  Rovnocenné právo na výzkum, technologii a jiné vědecké úsilí a praktické projevy, kteréžto jsou svobodně použity nejdříve na uzdravení a vyrovnaní fyzického prostředí a ekologických systémů země, oblohy, řek a oceánů a navrácení planet do dinamické vyrovnanosti. Z tohoto se vyvine vzkvétající globalní společnost, s pokrokem a v soužití, což je nejlepší pro celý život a veškeré bytosti, zajištujíce nejvyšší možné životní podmínky a úrovně pro celé lidstvo a veškerý život.

9.  Rovnocenné právo na přístup k přírodním, vědeckým a intelektuálním zdrojům, takže vsichni mají volný a neomezený přístup k základním stavebním prvkům života a životnímu pokračování i s volným a neomezeným přístupem ke všemu co je zapotřebí k následování životní dráhy k vyniknutí kteréžto napomůže v pokroku planetární společnosti do nové sféry života zlepšující technologie, vynálezů a zlepšování.

10.  Rovnocenné právo na mír, hojnost a blahobyt, volnost ode všech výhrůžek, škod, násilí nebo zkáz, kde život je držen jako nejvyšší hodnota a každé rozhodnutí, každý čin, každý výkon a každá myšlenka všech živých bytostí je řízena k tomu co je nejlepší pro vše. Takto všichi mohou žít jako celek a nedílné bytosti v tomto velkém celku života, v souladu s existencí jako život sám uvnitř a část rovnováhy životního pokračování v živé tkáni celého života na zeměkouli.

11.  Rovnocenné právo na sebevládu, bez venkovního regulování umělým státním vedením, které brzdí a kontroluje životní síly společnosti a každou její část. Toto právo na sebevládu, bude spojeno s větším celkem sociální a ústavní podoby, kterážto udržuje důstojnost většího celku, takže pravá tvář vlády republiky, která podporuje a chrání právo na rovnocenný život každého jednotlivce celou svou politickou a sociální struktůrou,  každé právo mocně brání, a zajišťuje že sociální celistvost nikdy nebude narušena.

12.  Rovnocenné právo na svobodu svědomí a morální čestnosti, kteréžto podporuje veškerý život, který je veden bez nátlaku psychologických a citových manipulací a život svobodný se může vyjádřit bez překážek nebo bázně odvety.  Život je bez bázně o nedostatek a omezení.

13.  Rovnocenné právo na peněžní čestnost podepřen systémem rovnosti, kterýžto začíná v základech, že jedna cenová jednotka se shoduje s jednou jednotkou míry, takto zajištujíce, že žádný člověk, společnost, nebo ústav, nemůže manipulovat peněžní nebo finanční systémy ve svůj prospěch a neprospěch tomu co je nejlepší pro celek, takže takovýto propojený, vyrovnaný a rovnocenný systém podporuje a pomáhá obchodu, podnikání, oběhu a udržení hodnoty měny jako základní v celosvětovém ekonomickém system, který slouží životu.

14.  Rovnocenné právo na duchovní rovnováhu, takže každá víra která podporuje rovnoprávnost života, je brána a podržena jako rovná a spojena s životem samým,  kde duch je brán jako vnuknutí nádechu a výdechu každého tvora a života samého, jako nedělitelný základ zdílen všemi jako to co je nejlepší pro vše, a kde toto v žádné situaci neomezuje první zásadní lidské právo na rovnocenný život pro vše.

15.  Všechna rovnocenná práva života jsou založena na zásadě, že veškeré živé bytosti jsou obdařeny neodcizitelným právem sebeurčení a podstatní zárukou minimální kvality života. Takováto záruka musí zajistit, že každému bude poskztnuta možnost nezbytnostmi života, tedy řádnou výživu, oděv, přístřeší, přístup k znalostem a vzdělání, učení a výcvik k použití schopností na podporování a udržování jejich života a životů jejich rodin, aby byly zapojeny do sociálních, ekonomických, rodinných, společenských, kultůrních, národních a globálních poměrů. Takto všichni mohou stát dohromady, rovni jeden druhému, aby projevili tuto podstatu rovnocenného života pro všechny, jako nejpodstatnejší, rovnocenné právo.

16.   Rovnocenné právo budoucího pokolení, aby obdrželi žijící planetu, bez znečištění, nemoci, hladu, násilí a zkázy. Aby život mohl přetrvat a vzkvétat do věčnosti teď a navždy.

www.equallife.org

www.equalmoney.org

www.desteni.org

 Equal Life Foundation – Bill of Rights (English)

– Contribution by Ken Cousens

Translation  by J.M. Bosak; Ottawa, July 10, 2013;

Překlad: J. M. Bosák; Ottawa, 10. července, 2013

Advertisements